Шановні європейські колеги!

Четвертий день поспіль інформуємо Вас про ситуацію в нашій країні. Наші найстрашніші сподівання починають матеріалізуватись, в нас на очах.

Так, в ніч на 4 березня російські війська в Енергодарі обстріляли з важкої артилерії, з танків та «Градів» енергоблоки Запорізької АЕС — найбільшої АЕС у Європі. На станції виникла пожежа, майданчик Запорізької АЕС було захоплено військовими РФ, пожежників на станцію не пропускали кілька годин.

УВАГА!!! Потенціальний рівень катастрофи наближений до шістьох Чорнобилів одночасно. Російські танкісти знали куди вони стріляють. Прямою наводкою по станції. Це терор небаченого рівня.

Наш Міністр енергетики Герман Галущенко вимагає від МАГАТЕ втрутитись. «Ядерна та радіаційна безпека ворога не хвилює… Ми вимагали втручання міжнародної організації та жорстких рішень щодо агресора. Але їх поки що немає. Вимагаємо… вжиття найжорсткіших заходів, у тому числі з боку НАТО та країн — володарів ядерної зброї», — йдеться у його заяві.

Нема часу зволікати, потрібно активно діяти для спасіння життя людей не тільки нашої країни, а і всієї Європи. Ми солідарні з незламним Президентом нашої могутньої країни – Володимиром Зеленським: «Потрібне негайне посилення санкцій проти держави – ядерного терориста. Потрібне негайне закриття неба над Україною, бо тільки це може гарантувати, що Росія не битиме хоча б ракетами та авіабомбами по атомних обʼєктах».

Шановні європейські колеги, загроза ядерних масштабів стоїть перед нами усіма, не залежно де ми знаходимось у світі, не дозвольте відбутися трагедії, від якої світ не зможе реабілітуватись ніколи.

Ми несемо також наразі великі втрати. Війна – це велике горе. Майже щогодини надходять звістки, що російськи окупанти знову вбили мирних мешканців. Кров скипає від люті, коли гинуть наші діти…

Є втрати серед наших воїнів. Вони б’ються як кіборги, але у грудях - живе серце. Кожного з них буде вшановано як героя. Люди – найцінніше для нас. Це відрізняє Україну від Росії.

Ми, потужна Асоціація платників податків України звертаємося до Вас четвертий день поспіль, але, на превеликий мій особисто жаль, від Вас відсутній будь-який зворотній зв'язок про вжиті Вами заходи, навіть вчора на прохання мого радника увечері опублікувати моє Звернення на Ваших сайтах, за моїм дорученням, так і це навіть не було Вами зроблено. Виходить так, що весь світ «із закутка» поглядає на Україну.

Мене не покидає одна тільки думка, невже наразі в наших партнерів – друзів немає ані жалю, ані співчуття до наших маленьких невинних ні в чому діточок.

Але я точно знаю, що в українців є відчуття гордості бути такими, якими нас побачив увесь світ!

В черговий раз, шановні колеги звертаюся до Вас з проханням! Робіть усе можливе від Вас, щоб врятувати наших дітей!

Вимагайте негайно закриття неба над Україною! Це для нас наразі єдине спасіння!

Грігол Катамадзе

Надзвичайний і Повноважний Посол

Президент ВГО АППУ

Віце-президент ЄАПП

__________

Dear European colleagues!

For the fourth day in a row we inform you about the situation in our country. Our worst nightmares are beginning to materialize, before our eyes.

So, on the night of March 4, Russian troops in Energodar fired from heavy artillery, tanks and "Grad" upon power units of Zaporozhye NPP - the largest nuclear power plant in Europe. A fire broke out at the station, the Zaporizhzhya NPP site was seized by the Russian military, and firefighters were not allowed to enter the station for several hours.

ATTENTION!!! The potential level of the catastrophe is close to six Chernobyls at the same time. Russian tankers knew where they were firing. Direct aiming at the station. This is terror of an unprecedented level.

Our Minister of Energy German Galushchenko demands that the IAEA intervene. "Nuclear and radiation safety does not matter to the enemy… We demanded the intervention of an international organization and tough decisions on the aggressor. But they are not there yet. We demand that the toughest measures be taken, including by NATO and the nuclear-weapon states, "he said in a statement.

There is no time to procrastinate, we need to take active steps to save the lives of people not only in our country, but throughout Europe. We stand in solidarity with the indomitable President of our powerful country, Volodymyr Zelensky: “Immediate sanctions against the nuclear terrorist state are urgently needed. An immediate closure of the skies over Ukraine is needed, because only this can guarantee that Russia, at vey least, will not strike missiles and air bombs at nuclear facilities.”.

Dear European colleagues, the threat of nuclear scale is facing us all, no matter where we are in the world, do not allow a tragedy to occur from which the world will never be able to rehabilitate.

We are also suffering heavy losses. War is a great grief. Almost every hour there are reports that the Russian occupiers have killed civilians again. Blood boils with rage when our children die…

There are losses among our soldiers. They fight like cyborgs, but they have a living heart in their chests. Each of them will be honored as a hero. People are the most valuable thing for us. This distinguishes Ukraine from Russia.

We, the powerful Taxpayers Association of Ukraine, are appealing to you for the fourth day in a row, but to my great regret, you do not have any feedback on the measures you have taken, even yesterday at the request of my advisor to publish my appeal on your website, on my behalf, and it was not even done by you. It turns out that the whole world is looking at Ukraine "from afar".

I am left with only one thought, is it true that our partners now have neither pity nor sympathy for our little innocent children.

But I know for sure that Ukrainians have a sense of pride to be the way the whole world has seen us!

Once again, dear colleagues, I appeal to you! Do your best to save our children!

Demand immediate closure of the skies over Ukraine! This is the only salvation for us now!

Grigol Katamadze.

Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary.

President of UNGO TAU.

Vice President of the TAE.